Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Buitenhorst Catering, gevestigd te Bennekom aan de Meentweg 10.
Boven alles geldt dat Buitenhorst Catering zich ten allen tijde zal inzetten teneinde hoogwaardige kwaliteit van product en dienstverlening te bieden en dat Buitenhorst Catering zich maximaal inzet voor de tevredenheid van haar klanten.

Artikel 1: Geldigheid van deze Voorwaarden.
1a Deze Algemene voorwaarden, hierna de Voorwaarden, zijn van toepassing op alle aanbiedingen en alle overeenkomsten tot levering van producten en/of diensten, welke worden uitgebracht, resp. aangegaan door Buitenhorst Catering.
1b Onder opdrachtgever wordt in deze voorwaarden verstaan degene die aan Buitenhorst Catering opdracht geeft tot het verlenen van diensten en/of het leveren van goederen.
1c De opdracht van de opdrachtgever geldt als acceptatie van de Voorwaarden.
1d Van deze Voorwaarden afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
1e Op overeenkomsten aangegaan door Buitenhorst Catering zijn nimmer algemene bepalingen of inkoopvoorwaarden van opdrachtgever van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen.

Artikel 2: Aanbiedingen en overeenkomsten.
2a Alle aanbiedingen van Buitenhorst Catering zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is vermeld.
2b Uitsluitend na schriftelijke bevestiging door Buitenhorst Catering van een opdracht, dan wel zodra Buitenhorst Catering is begonnen met de uitvoering van de aan haar verleende opdracht, is een overeenkomst tot stand gekomen.,

Artikel 3: Prijzen.
3a Indien na de totstandkoming van de overeenkomst en voor het overeengekomen tijdstip van aflevering de prijzen van hulpmaterialen, grondstoffen, onderdelen, lonen of andere kostprijsbepalende factoren niet voorzienbare substantiele wijziging hebben ondergaan, is Buitenhorst Catering gerechtigd de prijs dienovereenkomstig aan te passen.
3b Prijsverhogingen, voortvloeiende uit aanvullingen en wijzigingen van de opdracht zijn voor rekening van de opdrachtgever.
3c Alle prijzen zijn inclusief omzetbelasting (BTW).

Artikel 4: Annuleringen.
Opdrachtgever is gerechtigd de opdracht schriftelijk te annuleren tot uiterlijk de derde werkdag (maandag-vrijdag vóór 17.00 uur) voorafgaand aan de dag waarop de opdracht zou moeten worden uitgevoerd, tenzij anders is overeengekomen. In het geval van annulering nadien is opdrachtgever gehouden aan Buitenhorst Catering alle met het oog op de uitvoering van deze order gemaakte kosten te vergoeden, onverlet het recht van Buitenhorst Catering op vergoeding van winstderving en overige schade.

Artikel 5: Termijnen van levering.
5a Hoewel Buitenhorst Catering zich tot het uiterste inzet om afgesproken leveringstermijnen na te komen, zijn deze nooit aan te merken als fatale termijn. De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de veronderstelling dat er geen beletselen zijn voor Buitenhorst Catering de goederen en/of diensten te leveren. Overschrijding van de levertijd kan nimmer aanspraak geven op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 6: Reclame
6a Opdrachtgever is verplicht eventuele reclames en/of klachten zo spoedig mogelijk bij of na uitvoering van de opdracht aan Buitenhorst Catering te melden, doch uiterlijk binnen 5 dagen na kennisneming van de reden van de reclame of klacht, op straffe van verval van eventueel hieruit voortvloeiende aanspraken. Indien de reclame naar het oordeel van Buitenhorst Catering juist is, zal zij te harer keuze hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde diensten en/of goederen, hetzij de goederen of diensten vervangen. Buitenhorst Catering is niet tot verdere schadevergoeding verplicht.
6b Reclames geven de opdrachtgever geen recht tot verrekening of opschorting.

Artikel 7: Betaling
7a De opdrachtgever heeft nimmer een retentierecht tegenover Buitenhorst Catering.
7b Buitenhorst Catering is gerechtigd bij het uitvoeren van een opdracht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen of betaling van een borgsom.
7c Opdrachtgever is gehouden facturen van Buitenhorst Catering te voldoen binnen de op de factuur vermelde termijn en bij gebreke van een dergelijke vermelding: binnen 14 dagen. Indien de opdrachtgever niet binnen bedoelde termijn betaalt, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim.

Artikel 8: Aansprakelijkheid
8a Buitenhorst Catering is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat bij of in verband met de uitvoering van de overeenkomst met opdrachtgever, voor zover deze schade het directe of indirecte gevolg is van:
• overmacht, zoals hierna nader is omschreven (artikel 12);
• daden of nalatigheden van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege opdrachtgever te werk zijn gesteld;
• ondeugdelijkheid van materialen of constructiefouten in het gehuurde en/of geleverde;
• handelingen of nalatigheid van Buitenhorst Catering, haar personeel of andere bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde personen, behoudens opzet of grove schuld.
8b Buitenhorst Catering is nimmer aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade, zoals bedrijfsschade, stagnatieschade, omzet- of winstderving, verlies van data, e.d.
8c Buitenhorst Catering is in alle gevallen slechts aansprakelijk tot het bedrag dat in het betreffende geval door haar aansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitgekeerd.
8d Buitenhorst Catering is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, diefstal of verlies aan goederen van opdrachtgever of derden, die Buitenhorst Catering onder zich heeft
8e De aansprakelijkheid van Buitenhorst Catering is in alle gevallen beperkt tot het daadwerkelijk door de contractspartij betaalde of te betalen factuurbedrag van de overeenkomst, althans tot het bedrag dat door een verzekering van Deinum wordt uitgekeerd.

Artikel 9: Ontbinding
Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig, voldoet aan enige verplichting uit deze of enige andere de met Buitenhorst Catering gesloten overeenkomst, alsmede in geval van (aanvraag tot) faillissement of surséance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van opdrachtgever, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Buitenhorst Catering het recht zonder enige ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze te ontbinden, zulks ter keuze van Buitenhorst Catering, zonder dat Buitenhorst Catering tot enige schadevergoeding gehouden is, onverminderd de haar verder toekomende rechten. In deze gevallen is elke vordering welke Buitenhorst Catering ten laste van de opdrachtgever heeft of krijgt, dadelijk en volledig opeisbaar.

Artikel 10: Werk-leer bedrijf Buitenhorst Catering
10 Buitenhorst Catering is een werk-leer bedrijf voor jongeren met ASS (Autisme Spectrum Stoornis). Als zodanig komt opdrachtgever in contact met jongeren met ASS die werken voor Buitenhorst Catering.
Buitenhorst Catering spant zich maximaal in deze jongeren te leren zich optimaal te profileren binnen Buitenhorst Catering en breder ook, binnen de horeca. Buitenhorst Catering is niet aansprakelijk voor uitspraken, optreden, werkwijze en houding van deze jongeren richting opdrachtgever. Opdrachtgever is gehouden tijdens de catering voorvallende ongemakken met de binnen Buitenhorst Catering werkende jongeren omgaan en liefst onmiddellijk te melden bij de leiding van Buitenhorst Catering.

Artikel 11: Diensten op locatie.
11a Ingeval Buitenhorst Catering diensten verricht op of in aan opdrachtgever toebehorende locaties, stelt opdrachtgever – voor zover dit voor de uitvoering van de diensten nodig is – om niet ter beschikking de ruimte, inrichting, apparatuur, vaste en losse inventaris, energie, water, riolering, telecommunicatie- en kopieervoorzieningen en gebruik van postfaciliteiten. Tevens stelt opdrachtgever aan opdrachtnemer om niet ter beschikking het gebruik van de arbo technische zaken waaronder Bedrijfshulpverlening- en EHBO voorzieningen.
11b Opdrachtgever zorgt dat de in artikel 11a genoemde faciliteiten steeds voldoen aan alle wettelijke eisen. Opdrachtgever neemt alle financiële consequenties van eventuele tekortkomingen voor zijn rekening.
11c Opdrachtgever is als eigenaar van de locatie verantwoordelijk voor het afval en aanbieding van het afval volgens wettelijke voorschriften.
11d Belastingen, Buma/Stemra-rechten en retributies alsmede kosten van telecommunicatie, energie- en waterverbruik, riolering en afvalverwerking, ten behoeve van de door Buitenhorst Catering te verlenen diensten zijn voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 12: Overmacht
Onder overmacht wordt ten deze in ieder geval verstaan: oorlog, burgeroorlog, oproer, oorlogsgevaar, stakingen, blokkade, bedrijfsstoornis, materiaal tekorten, niet goed functioneren van apparatuur, transport problemen, niet te voorziene files door bv omgevallen vrachtauto’s, bermbranden, brand, ingrijpende temperatuurschommelingen, overstroming, aardbeving en andere natuurrampen, export- of importverboden, weigering import- en exportvergunningen te verstrekken, verbeurdverklaring of andere overheidsmaatregel en tekortschieten van toeleveranciers van Buitenhorst Catering.

Artikel 13: Geschillen en toepasselijk recht
Op deze voorwaarden, alsmede op aanbiedingen en overeenkomsten, waarop zij geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is uitsluitend nederlands recht van toepassing. Bij eventuele geschillen zal Buitenhorst Catering en opdrachtgever met elkaar in overleg treden en trachten een minnelijke regeling te bereiken. Indien dat niet mogelijk blijkt, zullen alle geschillen die verband houden met de uitvoering van de opdracht, in eerste aanleg worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter van de rechtbank te Arnhem.